Този интернет сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Мекдония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на сайта е отговорност единствено на МАНУ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.