Овоj веб саjт е направен со помош на Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија CCI No 2014TC16I5CB006. Содржината на саjтот е одговорност единствено на МАНУ и на никаков начин не треба да се толкува како став на Европската Унија или на Управувачкиот орган на Програмата.